Курс призначений для аспірантів 2 курсу денної, заочної, вечірньої форм навчання всіх спеціальностей.

Викладач - Клочко Лариса Іванівна. 

Для студентів першого курсу магістратури денної та заочної форм навчання Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова)» є формування у студентів англомовної комунікативної компетентності в сферах професійного та ситуаційного спілкування шляхом розвитку навичок та формування вмінь усного та писемного мовлення.

Дисципліна має 3 кредити (90 годин): 30 годин практичних занять, 60 годин самостійної роботи.

Форма контролю - залік. 

Курс "Англійська мова" призначений для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти денної/вечірньої форми навчання. Автор: к.ф.н, доцент Клочко Л. І.

    Метою викладання навчальної дисципліни «Англійська мова» є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуаційного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, що обумовлена професійними потребами на рівні незалежного користувача.

    Основними завданнями вивчення дисципліни «Англійська мова» є набуття аспірантами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань, а також формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.