Вступ

Мета - введення в навчальний план Інституту фізичної культури в поєднанні з іншими дисциплінами навчального плану, програма передбачає забезпечення підготовки спеціалістів з вищою фізкультурною освітою у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики спеціальність 017“Фізична культура і спорт”

Курс “Теорія відбору і прогнозування” повинен суттєво підсилити професійну-педагогічну підготовку в обраному виді спорту, розкрити технологію праці тренера з обраного виду спорту, викладача фізичної культури.

Завданням є:

  1. 1. Сприяння розвитку творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та формування системи спеціальних знань.
  2.  2. Забезпечення теоретичної і практичної підготовки студентів до професійної діяльності тренера – викладача з обраного виду спорту та вчителя фізичної культури в результаті чого студенти повинні знати:

-         класифікацію та термінологію дисципліни;

-         -систему спортивного відбору

-         проблеми розвитку та питання діагностики загальних здібностей спортсмена

Міждисциплінарні зв’язки:

Вивчення дисципліни має прикладний характер і базується на знаннях таких фундаментальних дисциплін, як “Фізіологічні основи фізичної культури”, “Теорія та методика фізичного виховання”, “Основи наукових досліджень” і. “Теорія та методика обраного виду спорту” та інші.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:

1. Загальні теоретичні основи спортивного відбору.

2. Розвиток і діагностика здібностей людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

-    володіти різними методами та методиками відбору спортсменів на різних етапах спортивного тренування

-    самостійно складати та контролювати програму тестових завдань для обраного виду спорту;

-    знати основи теорії діагностики і прогнозування розвитку обраного виду спорту

-    контрольні питання з теоретичної підготовки;

-     

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 148 годин, 5 кредитів ECTS