Курс призначений для студентів заочної форми навчання 2 курсу, група І-2, спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Навчальна дисципліна "Історія світових цивілізацій" призначена для студентів 3  курсу інституту історії та філософії.

Історія  світових цивілізацій - це дисциплана, яка розглядає історичний процес розвитку суспільства в цілому, аналізує сукупність явищ  суспільного життя в усіх його проявах.

Навчальна програма складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 0203 "Гуманітарні науки" спеціальності 6020302 "Історія" , освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма побудовама згідно вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу в вищих навчальних закладах України.

Викладач Снаргощенко В.В.

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Громадянська  освіта" розроблена відповідно ло освітньо-професійної програми напряму 0203 "Гуманітарні науки" спеціальності 020302 "Історія" кваліфікаційного рівня бакалавр.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є практика реалізації форм, методів, прийомів та засобів навчання громадянської освіти в в школі.