курс призначений для аспірантів ІІ року навчання 

викладач - Чернякова Жанна Юріївна

Дистанційний курс навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" призначений для аспірантів 1 року навчання (вступ 2018 року; 2018-2019 н.р.)

Метою навчальної дисципліни є апробація теоретичних та методичних засад педагогічного дослідження  (відповідно до теми дисертаційної роботи).

Завдання навчальної дисципліни:

  1. Формування системи знань щодо нормативно-правової бази та технологій апробації дисертаційного дослідження.
  2. Формування системи умінь щодо використання технологій оприлюднення результатів дисертаційного дослідження, подання документів до спеціалізованої вченої ради та підготовки до захисту дисертаційного дослідження.
  3. Розвиток системи навичок щодо підготовки матеріалів, що відбивають результати дисертаційного дослідження до публікації в наукових фахових та виданнях (у тому числі закордонних), що входять до міжнародних наукометричних баз; презентації результатів дисертаційного дослідження на наукових конференціях різних рівнів; подання документів до спеціалізованої вченої ради та захисту дисертацій.

Відповідно до навчальних планів дисципліна вивчається студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 0101 – педагогічна освіта спеціальностей «Біологія», «Хімія», «Географія», «Історія», «Філологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Курс "Історія зарубіжної педагогіки" розроблений для студентів 3 курсу очної та заочної форми навчання 

Курс навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" розроблений для аспірантів денної (заочної/вечірньої) форми навчання.

Метою курсу є формування і удосконалення психолого-педагогічної готовності аспірантів до викладацької та науково-педагогічної діяльності

Мета викладання навчальної дисципліни "Педагогіка" полягає опануванні майбутніми вчителями сучасними положеннями теорій навчання, виховання, освітнього менеджменту; формуванні умінь урахувати освітні потреби сучасного суспільства, стратегічні завдання держави, потреби школи, теоретико-методологічні засади навчання та виховання у реалізації освітньої стратегії та забезпечення високого рівня психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя до творчого і дієвого вирішення педагогічних завдань.