Курс "Методологія педагогічного дослідження" призначений для аспірантів I року навчання/

Мета курсу: формування у аспірантів цілісної системи наукових знань щодо організації і проведення досліджень в галузі освіти

курс призначений для аспірантів ІІ року навчання 

викладач - Чернякова Жанна Юріївна

Дистанційний курс навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" призначений для аспірантів 1 року навчання (вступ 2018 року; 2018-2019 н.р.)

Метою навчальної дисципліни є апробація теоретичних та методичних засад педагогічного дослідження  (відповідно до теми дисертаційної роботи).

Відповідно до навчальних планів дисципліна вивчається студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Порівняльна педагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 0101 – педагогічна освіта спеціальностей «Біологія», «Хімія», «Географія», «Історія», «Філологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Курс "Історія зарубіжної педагогіки" розроблений для студентів 3 курсу очної та заочної форми навчання 

Курс навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" розроблений для аспірантів денної (заочної/вечірньої) форми навчання.

Метою курсу є формування і удосконалення психолого-педагогічної готовності аспірантів до викладацької та науково-педагогічної діяльності

Мета викладання навчальної дисципліни "Педагогіка" полягає опануванні майбутніми вчителями сучасними положеннями теорій навчання, виховання, освітнього менеджменту; формуванні умінь урахувати освітні потреби сучасного суспільства, стратегічні завдання держави, потреби школи, теоретико-методологічні засади навчання та виховання у реалізації освітньої стратегії та забезпечення високого рівня психолого-педагогічної готовності майбутнього вчителя до творчого і дієвого вирішення педагогічних завдань.