Дистанційний курс навчальної дисципліни "Художньо-естетичні концепти шістдесятництва" розроблений для магістрантів 5 курсу за спеціальністю 014 Середня освіта. "Українська мова і література"

Метою викладання навчальної дисципліни є системна характеристика орфоепічних, акцентуаційних, орфографічних, лексичних, фразеологічних явищ сучасної української літературної мови в контексті традиційних концепцій та нових підходів до їх кваліфікації; аналіз та узагальнення теоретичних питань української мови, основних законів функціонування та розвитку мовних виявів; висвітлення дискусійних лінгвістичних питань і розкриття їх з необхідними історичними та стилістичними коментарями; формування в студентів свідомого розуміння сучасних норм української літературної мови на широкій науковій основі та орієнтація їх на професійне застосування знань.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування мовної компетенції майбутнього вчителя-філолога.

Курс призначений для студентів 1 курсу напряму підготовки Філологія* Українська мова та література.

Сучасний фахівець - це насамперед дослідник. У час стрімкого розвитку науки, що перетворилася у величезний соціальний організм, йому важливо досконало опанувати  методологію наукової творчості, проводити самостійні теоретико-експериментальні дослідження й аргументовано викладати отримані результати. Динамічна зміна прагматичних меж наукового дискурсу впливає і на формування креативної мовної особистості дослідника, котрий повинен мати розвинуте чуття наукової мови, мовний смак, здійснює толерантне наукове спілкування українською  мовою.   

Пропонований навчальний посібник зорієнтовно на поглиблення знань користувачів про науковий стиль української мови, розширення уявлення про мовні засоби наукового тексту, опанування технології роботи із сучасним українським науковим текстом. Виклад теоретичних відомостей перемежовується з практичними порадами стосовно того, як отримана наукова інформація може бути використана у власному писемному чи усному мовленні. 

Для студентів, магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів України, викладачів, аспірантів, учителів, учнів гімназій, колегіумів, ліцеїв.