Пропонований навчальний курс зорієнтовно на поглиблення знань про науковий стиль української мови, розширення уявлення про мовні засоби наукового тексту, опанування технології роботи із сучасним українським науковим текстом. 

Курс розроблений для аспірантів І року навчання денної та вечірньої форм.

Метою викладання навчальної дисципліни є системна характеристика орфоепічних, акцентуаційних, орфографічних, лексичних, фразеологічних явищ сучасної української літературної мови в контексті традиційних концепцій та нових підходів до їх кваліфікації; аналіз та узагальнення теоретичних питань української мови, основних законів функціонування та розвитку мовних виявів; висвітлення дискусійних лінгвістичних питань і розкриття їх з необхідними історичними та стилістичними коментарями; формування в студентів свідомого розуміння сучасних норм української літературної мови на широкій науковій основі та орієнтація їх на професійне застосування знань.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування мовної компетенції майбутнього вчителя-філолога.

Курс призначений для студентів 1 курсу напряму підготовки Філологія* Українська мова та література.

Дистанційний курс навчальної дисципліни "Художньо-естетичні концепти шістдесятництва" розроблений для магістрантів 5 курсу за спеціальністю 014 Середня освіта. "Українська мова і література"